Begroting 2021

Programma's

6 Sociaal domein

Dit programma omvat tien taakvelden die we hebben ondergebracht in vier thema’s.

We maken in 2021 een omslag in het sociaal domein. Van een periode waarin de focus primair heeft gelegen op de beheersing van de balans tussen begrote en werkelijke kosten en het onder controle brengen van financiële en organisatorische vraagstukken, maken we de stap naar een volgende fase. Trends en ontwikkelingen zijn in beeld gebracht en er zijn vier ontwikkellijnen vastgesteld die richtinggevend zijn, te weten: het maken van scherpe keuzes, het vormgeven van multihelix samenwerking, vereenvoudiging en digitalisering van beleid, processen en dienstverlening. Daarnaast hebben we nieuw beleid voor armoede en schulden en maatschappelijke opvang ontwikkeld, de inkoopstrategie en subsidieplan vastgesteld en een transformatieagenda opgesteld.

Het jaar 2020 zou het jaar worden van doorontwikkeling van het sociaal domein gericht op de lange termijn, maar als gevolg van de wereldwijde corona-uitbraak is er een nieuwe realiteit ontstaan. De coronacrisis heeft grote impact op het sociaal domein omdat de crisis grote onzekerheid voor inwoners met zich meebrengt. Recente rapporten van de werkgroep Halsema en het SCP wijzen erop dat bestaande kwetsbare groepen hard geraakt worden door de coronacrisis en dat er tegelijkertijd nieuwe kwetsbare groepen ontstaan onder zzp’ers, flexwerkers en afgestudeerde jongeren. In lijn daarmee verwachten we in Eindhoven dat in 2021 een verhoogd beroep wordt gedaan op bijstand, armoederegelingen en schulddienstverlening.

Opgaven als het voorkomen van werkloosheid, het terugdringen van armoede en schulden, preventie en gezondheid, en zorg aan de meest kwetsbaren, worden urgenter en gaan dan ook meer aandacht krijgen. We geven in 2021 prioriteit aan deze opgaven en investeren hier extra in om te zorgen dat iedereen mee kan doen . We investeren extra in armoede en schulden om inwoners in moeilijke situaties snel en adequaat te kunnen ondersteunen. Liever nog doen we dit voordat ze in de problemen komen. Samen met ruimtelijk domein, cultuur en sport investeren we in een integraal en preventief gezondheidsbeleid, om inwoners laagdrempelig te verleiden zelf aan hun gezondheid te werken (zie taakveld 7.1 Volksgezondheid ). Naast preventie is het ook belangrijk om te investeren in de zorg voor de meest kwetsbaren. De komende jaren realiseren we onze plannen op het gebied van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, zodat inwoners met complexe problemen geactiveerd worden om aan het werk te gaan en zo zelfstandig mogelijk thuis te wonen met passende ondersteuning en begeleiding. Ook investeren we in activiteiten in buurten en wijken. Dit gaat enerzijds over outreachend werk om mensen te bereiken die zorg nodig hebben, maar deze om uiteenlopende redenen mijden en het vormgeven van (collectieve) voorzieningen voor mensen met complexe problematiek in de wijk. Anderzijds gaat dit over het stimuleren van een prettige leefomgeving, daar waar verschillende groepen inwoners met elkaar samenleven. In 2021 werken we bovendien verder aan de als gevolg van corona uitgestelde inkoop en aanbesteding van Jeugdzorg en Wmo én geven we uitvoering aan het vernieuwde subsidieplan. Met het oog op de nieuwe Inburgeringswet die ingaat per 1 juli 2021, verbeteren we samen met partners in de stad het inburgeringstraject en inburgeringsaanbod, zodat vergunninghouders op het hoogst haalbare niveau inburgeren en zo snel mogelijk meedoen, het liefst via betaald werk.
Corona brengt de nodige financiële risico’s en onzekerheden met zich mee, maar deze onzekerheden daargelaten, is er in het sociaal domein ruimte om te investeren in deze prioritaire opgaven en te bouwen aan een toekomstbestendig sociaal domein.

Juist om ook in de toekomst zorg en ondersteuning te kunnen garanderen voor de inwoners die het nodig hebben, is ontwikkeling en experimenteerruimte van groot belang. We verankeren in deze begroting 2021 en verder structureel € 1,6 miljoen. voor de transformatieagenda, zodat we experimenteerruimte behouden om de transformatie verder (ook na 2020) vorm te geven. Het is belangrijk om de agenda van losse projecten om te vormen tot een samenhangende, gestructureerde aanpak binnen het sociaal domein die aansluiten op de vier ontwikkellijnen en maken daarvoor nog extra financiële ruimte vrij. We investeren extra budget voor de transformatieagenda gericht op verbetering van data- en sturingsinformatie én betere kwaliteit van dienstverlening door vereenvoudiging en digitalisering.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44