Begroting 2021

Programma's

Leeswijzer

Dit onderdeel van de begroting bestaat uit de volgende programma's:

1. Veiligheid 

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 

3. Economie 

4. Onderwijs 

5. Sport, cultuur en recreatie 

6. Sociaal domein 

7. Volksgezondheid en milieu 

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

0. Bestuur en ondersteuning

We presenteren programma 0 als laatste omdat dit uit veel uiteenlopende taakvelden bestaat.

Verbeteringen

Naar aanleiding van de omarmde motie ‘Heldere en begrijpelijke begroting’ is samen met de raadswerkgroep ABV een tweede kwaliteitsslag gemaakt ten aanzien van de indicatoren. Gekozen is voor een pilot bij Veiligheid en het Sociaal domein.

Pilot Veiligheid
De raadswerkgroep ABV is vanuit het perspectief van intelligence en informatiegestuurd werken meegenomen in de opbouw (onderdelen, doelen en indicatoren) van de twee veiligheidsonderdelen ondermijning en high impact crimes. Deze toelichting is goed ontvangen en er is afgesproken om deze ingezette lijn in de toekomst te continueren, onder andere via A-avonden. Voor de begroting 2021 handhaven we de huidige twee opgenomen indicatoren bij programma Veiligheid (index veiligheidsbeleving en index objectieve veiligheid). In verband met de verbetering van de informatiewaarde is afgesproken om een derde indicator (meetbaarheid resultaten veiligheidsprogramma’s) te ontwikkelen. Deze is nog niet beschikbaar in de begroting 2021, maar ontwikkelen we in 2020 verder door, in samenwerking met de raadswerkgroep. Het informatiegestuurd werken ontwikkelen we binnen de sector VJB verder, onder andere vanuit het IBA-model (intelligence-besluitvorming-actie).

Pilot Sociaal domein

Het Sociaal Domein is de pilot gestart met het invullen van een doelen-inspanningen-netwerk, een voorloper van de bekende doelenboom. De fysieke sessies met ontwikkelaars, beleidsadviseurs en team BiO zijn wegens corona vervangen door digitale sessies. In de digitale sessie met de raadswerkgroep ABV zijn de doelenbomen van onderwijs en wijkteams als voorbeeld genomen. Door deze sessie is vooral voor de doelenboom wijkteams een grote verbeterslag gemaakt. Deze is opnieuw met de werkgroep gedeeld, nu inclusief de overige doelenbomen van het Sociaal Domein. De werkgroep was positief over de verbeteringen die zijn aangebracht ten opzichte van de begroting 2020. In totaal zijn 11 indicatoren komen te vervallen en deze zijn vervangen en aangevuld met 25 nieuwe indicatoren.

Overige verbeteringen en aandachtspunten
Naast de twee pilots zijn ook op verschillende andere taakvelden verbeteringen doorgevoerd ten aanzien van de doelenbomen en de effect- en prestatie-indicatoren. Specifiek noemen we TV 2.1 Verkeer en Vervoer, TV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken, TV 5.1 Sportbeleid en activering  en TV 5.2 Sportaccommodaties.
Ook de toelichting op de vaste taken is verder uitgebreid. In de begroting beschreven we tot nu toe met name de mutaties ten opzichte van de voorgaande begroting. De begroting omvat echter alle activiteiten. Om meer inzicht te geven in de vaste taken is onder ‘wat mag het kosten’ een kopje voor deze toelichting gemaakt.
Tenslotte is er meer aandacht voor de webversie van de begroting en de koppeling naar vastgestelde beleidsdocumenten. Door in de webversie op de indicator te klikken verschijnt de achtergrondinformatie (onder andere herkomst). Daarnaast is er een doorklikmogelijkheid op de  doelen uit de begroting naar de bijbehorende beleidsdocumenten.

Leeswijzer

De indeling per programma is als volgt:

Inleiding

Hierin staat per thema een toelichting en een doelenboom. Vervolgens wordt per taakveld ingegaan op de drie sturingsvragen (de drie w’s).

Wat willen we bereiken? (eerste W-vraag)
Hier staan de doelen beschreven.

Wat gaan we hiervoor doen? (tweede W-vraag)
Hier staan de prestaties behorend bij het doel beschreven.

Indicatoren

De doelen en prestaties zijn meetbaar gemaakt met effect- en prestatie-indicatoren. Ook zijn de belangrijkste speerpunten van 2021 opgenomen. De achtergrondinformatie is via de webversie raadpleegbaar; dit betreft een nadere inhoudelijke toelichting, de motivatie van de keuze voor deze indicator, bron en toelichting op de begrote waarde en bijbehorende beleidsdocumenten. Bij nieuwe indicatoren waarvoor voorgaande jaren geen cijfers beschikbaar zijn staat een "-". Niet bij alle taakvelden zijn indicatoren geformuleerd. Dit is het geval bij taakvelden met een financieel-technisch karakter (bijv. taakveld 0.5 Treasury).

Wat mag het kosten? (derde W-vraag)
Financiën en toelichting: we presenteren de meerjarige lasten, baten, mutaties reserves en het saldo
(+  betekent meer lasten dan baten). De belangrijkste vaste taken en financiële mutaties (met name kaderbrief en de afwijkingen groter dan € 1 miljoen tussen de jaren) zijn toegelicht. Gemeentebrede ontwikkelingen die meerdere programma’s raken, lichten we centraal toe. In paragraaf 3j worden de kapitaallasten, personeelslasten en de reserves toegelicht.

BBV-indicatoren: deze zijn wettelijk verplicht en gelden voor alle gemeenten. Voor de BBV-indicatoren maken we de vergelijking met gemeenten in Nederland en met gemeenten van 100.000 tot 300.000 inwoners. Op www.waarstaatjegemeente.nl kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Verbonden partijen: de bijdrage die de verbonden partij levert aan onze programma’s/taakvelden (extra informatie is terug te vinden in de paragraaf verbonden partijen).

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44