Begroting 2021

Taakvelden

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

In 2021 richten we ons vooral op:

Uitvoeren van wettelijke taken: bestrijding van onderwijsachterstanden, toezicht/handhaving kinderopvang en leerplichtwet, toezicht openbaar onderwijs, tegengaan van voortijdig schoolverlaten, uitvoeren van regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC), uitvoeren Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en leerlingenvervoer.

Samen met LEA- partners uitvoering geven aan de Lokaal Educatieve agenda 2020-2024 ‘Iedereen doet mee’. We monitoren de voortgang via de LEA monitor en rapporteren daar jaarlijks over.

Samen met partners bibliotheek, Stercollege en Stichting Lezen en Schrijven uitvoering geven aan het stadsplan basisvaardigheden 2019-2023. We betrekken daar meer partners bij, zodat we jaarlijks 1.700 laaggeletterden (met daarbinnen ook meer NT-1ers) bereiken met de aanpak.

Samen met de gemeenten en het onderwijs in de regio voeren we het nieuwe regionale programma naar de juiste plek 2020-2024 uit. Hiermee herijken we het huidige RMC-kader 2021-2024 (regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) en voeren dit vervolgens uit. We zetten extra in op een brede jongerenaanpak voor de jongeren die zonder startkwalificatie thuis (komen te) zitten.

Continuering van de constructieve samenwerking met kinderopvang, onderwijs en Stichting WIJeindhoven in het kader van SPIL, LEA en  de maatregelen en effecten als gevolg van corona.

Samen met SPIL partners uitvoering geven aan SPIL, waarbij in afstemming met de partners in de zomer van 2021 een zomerschool zal worden georganiseerd waarbij educatie, sport en cultuur aandacht krijgen.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44