Begroting 2021

Bijlagen

3. Incidentele posten en structurele mutaties reserves

Incidentele posten

Raadsprogramma
(bedragen x € 1.000)

baten/ lasten

2021

2022

2023

2024

cursief: stamt uit eerdere begrotingen (wordt niet toegelicht)

0. Bestuur en ondersteuning

formatie financiële administratie

lasten

405

405

-

-

formatie inkoop

lasten

405

405

-

-

programma bedrijfsvoering

lasten

1.700

-

-

-

aanpassing huisvesting (Designhuis)

lasten

255

-

-

-

tweede kamerverkiezingen 2021: periodiek extra kosten bij verkiezingen (dekking via reserve)

lasten

528

-

-

-

budget rentekosten: als gevolg van vertragingen in investeringen wordt het rentebudget incidenteel verlaagd

lasten

-2.300

-

-

-

inwonersparticipatie: incidentele impuls obv coalitieprogramma conform kaderbrief

lasten

125

90

-

-

stijging energieprijzen: compensatie voor de duur van de aanbesteding

lasten

140

140

-

-

mutaties bestemmingsreserves:

reserve financieringsfonds MIP

lasten

770

559

-

-

reserve maatschappelijk nut projecten i.o

lasten

111

111

-

-

saldireserve specifiek; incidentele bijdrage aanpassing afschrijvingstermijnen

baten

-183

-26

-

-

reserve burgerzaken: zie bovenstaand

baten

-518

-

-

-

saldireserve specifiek; storting van middelen tbv uitvoering woondeal

lasten

1.000

-

-

-

mutaties algemene reserve:

weerstandsvermogen

baten

-20.528

-6.204

-5.442

-56

1. Veiligheid

programma veiligheid

lasten

500

500

-

-

stijging energieprijzen: compensatie voor de duur van de aanbesteding

lasten

3

3

-

-

intensivering aanpak High Impact Crimes en Jeugdoverlast & Jeugdcriminaliteit (dekking uit bijdrage rijk)

lasten

187

-

-

-

intensivering aanpak High Impact Crimes en Jeugdoverlast & Jeugdcriminaliteit; bijdrage rijk

baten

-183

-

-

-

gebiedsgerichte aanpak ondermijning Oud Woensel (dekking uit bijdrage rijk)

lasten

148

-

-

-

gebiedsgerichte aanpak ondermijning Oud Woensel; bijdrage rijk

baten

-145

-

-

-

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

lasten

2.128

959

-

-

projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

baten

-552

-1.042

-

-

project Brainport Smart Mobility

lasten

100

-

-

-

mobiliteit: impuls verduurzamen en verbeteren van doorstroming en bereikbaarheid conform coalitieakkoord

lasten

850

850

850

-

integraal reinigingsbestek: compensatie voor de duur van de aanbesteding

lasten

750

750

750

-

stijging energieprijzen: compensatie voor de duur van de aanbesteding

lasten

349

349

-

-

mutaties bestemmingsreserves:

reserve maatschappelijk nut projecten i.o.

baten

-1.576

83

-

-

3. Economie

project Open Eindhoven (dekking uit reserve)

lasten

68

49

-

-

BIZ Eindhoven Centrum; subsidie (dekking uit bijdragen derden)

lasten

787

787

-

-

BIZ Eindhoven Centrum; bijdragen derden

baten

-787

-787

-

-

Holland Expats Centre South (dekking uit middelen regiodeal)

lasten

433

-

-

-

Holland Expats Centre South; middelen Regio Deal

baten

-433

-

-

-

stijging energieprijzen: compensatie voor de duur van de aanbesteding

lasten

17

17

-

-

leerlingenvervoer: compensatie voor de duur van de aanbesteding

lasten

500

700

800

-

markten: eenmalige verlaging opbrengsten (pilot)

baten

124

-

-

-

versterken vestigingsklimaat: impuls conform coalitieakkoord

lasten

250

250

250

-

mutaties bestemmingsreserves:

reserve citymarketing, toerisme, recr./ev: zie bovenstaand

baten

-67

-49

-

-

4. Onderwijs

modernisering IHP

lasten

-

400

700

700

LEA en aanpak vroegtijdig schoolverlaten: impuls conform coalitieakkoord

lasten

500

500

500

-

mutaties bestemmingsreserves:

reserve internationale school: aanvulling conform kaderbrief

lasten

3.000

-

-

-

5. sport, cultuur en recreatie

projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

lasten

-

38

-

-

sportacquisiteur Eindhoven247 voor periode 2020-2022 (dekking uit reserve)

lasten

51

51

-

-

vervroegde afschrijving activa ivm plaatsing zonnepanelen Ijssportcentrum (dekking uit reserve)

lasten

20

20

20

-

Tongelreep

lasten

-

255

255

255

stijging energieprijzen: compensatie voor de duur van de aanbesteding

lasten

322

322

-

-

programma sport en de inzet van buurtsportcoaches: impuls conform coalitieakkoord

lasten

300

300

300

-

klimaat en energie: impuls conform coalitieakkoord

lasten

891

871

686

-

mutaties bestemmingsreserves:

reserve maatschappelijk projecten nut i.o.: zie bovenstaand

baten

-

-38

-

-

reserve citymarketing, toerisme, recr./ev: zie bovenstaand

baten

-50

-50

-

-

reserve CO2-reductie vastgoed: zie bovenstaand

baten

-21

-20

-20

-

6. Sociaal Domein

projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

lasten

1.498

-

-

-

projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

baten

-1.347

-

-

-

pilot LVV

lasten

1.811

-

-

-

geweld hoort nergens thuis/AU

lasten

77

-

-

-

diversiteitsbeleid: impuls conform coalitieakkoord

lasten

326

360

-

-

Ergon: eenmalige bijdrage conform besluit

lasten

580

-

-

-

extra buffer SD aangekondigd in kaderbrief

lasten

10.700

-

-

-

mutaties bestemmingsreserves:

reserve maatschappelijk nut projecten i.o.: zie bovenstaand

baten

-151

-

-

-

7. Volksgezondheid en milieu

projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

lasten

2.532

1.592

-

-

projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

baten

-948

-10.227

-

-

inzet CO2-reserve voor aardgasvrij maken van buurten (dekking uit reserve)

lasten

47

-

-

-

projectleider regionale energie strategie 2020-2021 (dekking uit reserve)

lasten

80

-

-

-

deelname aan subsidieproject 'Vve POWER Brabant'

lasten

48

47

-

-

plaagdieren: extra middelen voor bestrijding eikenprocessierups

lasten

390

390

-

-

stijging energieprijzen: compensatie voor de duur van de aanbesteding

lasten

79

79

-

-

mutaties bestemmingsreserves:

fonds klimaat en energie

lasten

667

667

reserve maatschappelijk nut projecten i.o.: zie bovenstaand

baten

-1.584

8.635

-

-

reserve CO2-reductie: zie bovenstaand

baten

-47

-

-

-

reserve stimuleren energietransitie

baten

-128

-47

-

-

reserve maatschappelijk nut projecten i.o.

lasten

200

-

-

-

reserve stimuleren energietransitie: aanvulling middelen conform colaitieakkoord

lasten

1.459

659

1.144

-

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

maatschappelijk nut projecten i.o. (dekking uit reserve)

lasten

2.678

1.994

8.066

774

maatschappelijk nut projecten i.o. (dekking uit reserve)

baten

-1.705

-949

-774

-774

archivering sector RE/PG

lasten

60

-

-

-

onderhoudsinspecties vastgoed

lasten

200

-

-

-

invoering omgevingswet

lasten

857

-

-

-

levendige en leefbare wijken: impuls conform coalitieakkoord

lasten

700

700

700

-

bouwen en grond: impuls conform coalitieakkoord

lasten

500

500

450

-

klimaat en energie: impuls conform coalitieakkoord

lasten

350

570

570

-

commissie ruimtelijke kwaliteit: aanvulling tbv kwaliteit

lasten

50

50

-

-

stijging energieprijzen: compensatie voor de duur van de aanbesteding

lasten

92

92

-

-

boekwinst verkoop panden (actualisatie)

baten

-750

-

-

-

mutaties bestemmingsreserves:

reserve maatschappelijk nut projecten i.o.: zie bovenstaand

baten

-973

-1.045

-7.292

-

reserve maatschappelijk nut projecten i.o.: aanvulling

lasten

150

150

150

-

Totaal staat

8.872

5.765

2.663

899

Totaal incidentele lasten

lasten

34.067

15.385

14.897

1.729

Totaal incidentele baten

baten

-6.726

-13.005

-774

-774

Totaal incidentele toevoegingen aan reserves

lasten

7.357

2.146

1.294

-

Totaal incidentele onttrekkingen aan reserves

baten

-25.826

1.239

-12.754

-56

Totaal incidentele baten en lasten

lasten

8.872

5.765

2.663

899

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44