Begroting 2021

Bijlagen

3. Incidentele posten en structurele mutaties reserves

Structureel begrotingssaldo

2021

2024

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

P0 Bestuur en Ondersteuning

23,8

-21,4

2,4

24,7

-23,9

0,8

P1 Veiligheid

33,4

-2,1

31,3

32,9

-1,8

31,1

P2 Verkeer, vervoer en waterstaat

46,7

-4,8

41,9

46,2

-4,2

42,0

P3 Economie

16,2

-11,5

4,7

24,1

-19,8

4,3

P4 Onderwijs

35,4

-6,0

29,4

36,5

-5,8

30,7

P5 Sport, cultuur en recreatie

83,3

-15,9

67,4

84,8

-16,5

68,3

P6 Sociaal Domein

413,5

-114,4

299,1

396,4

-117,2

279,2

P7 Volksgezondheid en milieu

67,9

-52,8

15,1

73,2

-60,1

13,1

P8 Volkshuisvesting, r.o. en stedelijke vernieuwing

122,1

-107,5

14,6

38,8

-26,9

11,9

Totaal van de programma's

842,3

-336,4

505,9

757,6

-276,2

481,4

Algemene dekkingsmiddelen

-

-570,5

-570,5

-

-560,9

-560,9

Overhead

84,3

-2,1

82,2

80,3

-1,8

78,5

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

Onvoorzien

0,2

-

0,2

0,2

-

0,2

Mutaties reserves

11,1

-28,9

-17,8

3,6

-2,8

0,8

Geraamd resultaat

937,9

-937,9

-

841,7

-841,7

-

Incidentele baten en lasten

8,9

0,9

Structureel begrotingssaldo

8,9

0,9

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44