Begroting 2021

Bijlagen

5. Geldleningen

Opgenomen en verstrekte langlopende geldleningen en overige vaste schulden

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Restant per 
01-01-2021

Vermeerdering
in 2021

Aflossing in 2021

Restant per
 31-12-2021

Opgenomen geldleningen

Opgenomen leningen (voor gemeentelijke financiering en doorgeleend aan derden)

 393.781

47.384

           16.384

424.781

Waarborgsommen van derden

520

-  

-

520

Verstrekte geldleningen

Leningen aan woningbouwcorporaties

 1.564

-  

65

1.499

Leningen aan deelnemingen

10.880

-

3.000

7.880

Overige verstrekte leningen

6.871

2.200

500

8.571

Ontvangen waarborgsommen van derden

25

        -  

-  

25

Totaal verstrekte leningen

19.340

2.200

3.565

   17.975

Gewaarborgde geldleningen

bedragen x € 1.000

Leningen in het kader van:

Oorspronkelijk bedrag lening

Borgstelling per
01-01-2021

Aflossing 2021

Borgstelling per
31-12-2021

Gezondheidszorg

8.187

4.037

-375

3.661

Cultuur

4.426

3.346

-245

3.101

Sport

2.259

705

-89

616

Welzijn

1.000

890

-17

874

Woningbouw

3.452

2.351

-172

2.179

Overig

5.170

2.550

-13

2.537

Totaal

24.494

13.880

-911

12.969

Per 31 december 2019 verleent de gemeente Eindhoven voor ca. € 1,36 miljard euro achtervang aan het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Pas indien de reserve van het WSW plus de middelen (obligo's) van andere corporaties niet toereikend zijn, dienen het rijk en gemeenten renteloze leningen te verstrekken. Eind 2019 bedroegen deze samen ruim € 3,5 miljard.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44