Begroting 2021

Paragrafen

3g. Grondbeleid

Het programma grond faciliteert de doelen van andere programma’s. Grond is namelijk een middel en geen doel op zich. Door grond in te zetten en te ontwikkelen met oog voor inhoudelijke doelstellingen van de gemeente, realiseren we waarde. In de nota grondbeleid “Koersen op waarden” (vastgesteld door de raad in maart 2017) en de bijbehorende Uitwerkagenda (vastgesteld door het college in maart 2018) staat dan ook het begrip waardecreatie centraal. Hiermee benadrukken we dat gebiedsontwikkeling verder gaat dan de ruimtelijke opgave alleen. Het gaat er juist om verschillende waarden in een gebied te versterken om zo duurzame kwaliteit te maken.

Naast de maatschappelijke kernwaarden duurzaamheid, economie, innovatie en inclusiviteit blijft uiteraard ook een gezond financieel rendement als kernwaarde voor het programma Grond overeind. Bij besluitvorming over projecten maken we integrale businesscases. Daarin wordt expliciet de afweging inzichtelijk gemaakt tussen financieel rendement enerzijds en kosten en baten van inhoudelijke waardecreatie anderzijds. In de nota grondbeleid is ook een afwegingskader opgenomen over de wijze waarop de gemeente tot een besluit komt over haar rol in gebiedsontwikkelingen. We werken met een afweging aan de voorkant van projecten, waarbij wordt ingeschat welke rol van de gemeente aan de orde moet zijn. Hierbij staat centraal welke rol nodig is om tot een gewenst resultaat te komen op het vlak van de productie van bouwrijpe grond enerzijds en de regie op ontwikkelingen anderzijds. In de besluitvorming over het starten van nieuwe gebiedsontwikkelingen en beslissingen over aan- of verkoop van grond komt deze afweging expliciet aan de orde. We leveren maatwerk per locatie in samenwerking met partners.

De uitvoering van de nota grondbeleid wordt periodiek gemonitord binnen het programma en indien nodig bijgestuurd. Daarbij wordt aangesloten bij de reguliere planning- en controlcyclus. Onderdeel hiervan is het jaarlijks herijken van de grondexploitaties in de meerjarenprognose grondexploitaties (MPG). De resultaten van het MPG verwerken we indien nodig in de jaarrekening en in de daarop volgende (meerjaren) begroting.

Relatie met andere taakvelden
Voor het programma grond loopt financiële verantwoording als volgt:

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44