Begroting 2021

Algemeen

Aanbieding

Dit is de Begroting 2021 van de gemeente Eindhoven. Deze is opgesteld in een bijzondere en in vele opzichten rare tijd. Onze dagelijkse routine, gewoontes en vrijheden zijn door het coronavirus en de ongekende maatregelen, opeens niet meer zo vanzelfsprekend. Er bestaan grote onzekerheden wat dit betekent voor de stad en wat de effecten op langere termijn zijn. Hierdoor was het niet mogelijk om een kadernota uit te brengen. Wel is in juli een kaderbrief opgesteld waarin werd gereflecteerd op waar we nu staan en wat de betekenis van deze crisis is voor onze stad. De voorgenomen keuzes en denkrichtingen uit de kaderbrief zijn verwerkt in deze begroting.

De Gemeentewet schrijft voor dat iedere gemeente jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Deze stukken moeten voldoen aan de regelgeving die is uitgewerkt  in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Algemeen

De begroting begint met een hoofdstuk Algemeen. Hierin wordt de bestuurlijke en financiële hoofdlijn beschreven. We actualiseren de prognose ten aanzien van het financieel meerjarenbeeld en geven aan hoe we - in meerjarig perspectief - onze financiële huishouding op orde houden. Voor de coronacrisis maken we apart op hoofdlijnen inzichtelijk op welke taakvelden financiële effecten zich - tot nu toe - manifesteren. Verder zijn (na de introductie in de vorige begroting) de sustainable development goals (SDG’s) uitgewerkt. Dit is een mondiale agenda die door de Verenigde Naties is aangenomen en die een einde moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Deze agenda bestaat uit 17 doelen, ook wel global goals genoemd, om de wereld tot een betere plek te maken in 2030.

Programma's

Het tweede gedeelte van de begroting bestaat uit een nadere toelichting op de programma's en taakvelden die zijn voorgeschreven in het BBV. Vorig jaar heeft een herijking plaatsgevonden van de doelen, prestaties en indicatoren op basis van het beschrijven van heldere doelstellingen die aansluiten bij vastgesteld beleid, benoemen van prestaties die bijdragen aan een doelstelling en indicatoren die tijdig beschikbaar zijn voor verantwoording. Bij de begrotingsbehandeling van afgelopen november is de motie ‘Heldere en begrijpelijke begroting’ omarmd. Toegezegd is om samen met de raadswerkgroep ABV een tweede kwaliteitsslag te maken ten aanzien van de indicatoren. Gekozen is voor een pilot bij veiligheid en het sociaal domein. In de leeswijzer aan het begin van hoofdstuk 2 is beschreven hoe de programma’s zijn opgebouwd en welke verbeteringen er zijn doorgevoerd.

Paragrafen

Het derde gedeelte van deze begroting bevat de paragrafen. Hierin staan de beleidslijnen voor de beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Het BBV schrijft de volgende paragrafen voor: (a) lokale heffingen, (b) weerstandsvermogen en risicobeheersing, (c) onderhoud kapitaalgoederen, (d) financiering, (e) bedrijfsvoering, (f) verbonden partijen en (g) grondbeleid. Aanvullend zijn er paragrafen voor (h) gebiedsgericht werken, (i) duurzaamheid, (j) kapitaallasten, personeelskosten en mutatie reserves.

Bijlagen

In het laatste deel van de begroting staan met name financiële staten met specificaties van risico’s, reserves en voorzieningen, subsidies en het EMU-saldo. We sluiten af met een toelichting op de gebruikte afkortingen.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44