Begroting 2021

Bijlagen

9. Vaste activa

Taakveld

Aanschaf waarde
1-1-2020

Mutatie 2020

Aanschaf
waarde
1-1-2021

Vermeer-deringen
2021

Vermind-
eringen
2021

Aanschaf
waarde
31-12-2021

Afschrij-
vingen per
1-1-2021

Afschrij-
ving
2021

Boek-waarde
1-1-2021

Boek
waarde
31-12-2021

Rente-lasten
2021

Kapitaal-lasten
2021

0.1 Bestuur

951

267

1.218

0

0

1.218

944

123

274

151

3

126

0.2 Burgerzaken

262

138

400

121

0

521

258

29

142

234

1

30

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

98

39

137

400

0

537

153

41

-16

343

42

83

0.4 Overhead

99.921

12.465

112.385

8.341

0

120.726

51.027

6.008

61.358

63.691

619

6.627

0.5 Treasury

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.64 Belastingen overig

1.456

32

1.488

0

0

1.488

1.450

8

38

30

0

8

0.8 Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

11

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.715

0

1.715

0

0

1.715

930

111

785

674

13

124

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.055

903

2.958

4.550

0

7.508

660

179

2.298

6.669

24

203

2.1 Verkeer en vervoer

33.068

19.636

52.703

25.854

861

77.696

3.685

2.180

49.019

71.832

492

2.672

2.2 Parkeren

30.087

3.211

33.299

1.410

-640

35.348

8.933

944

24.366

25.471

244

1.188

2.4 Economische havens en waterwegen

4.892

0

4.892

0

0

4.892

1.779

106

3.113

3.007

31

137

2.5 Openbaar vervoer

898

546

1.444

0

0

1.444

35

37

1.408

1.371

14

51

3.1 Economische ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

40

25

65

0

0

65

58

6

7

1

13

19

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

349

0

349

240

0

589

150

24

199

415

2

26

4.2 Onderwijshuisvesting

299.069

23.280

322.349

38.636

0

360.985

96.811

5.810

225.538

258.364

2.280

8.090

5.2 Sportaccommodaties

127.297

15.303

142.600

9.656

2.896

149.360

54.309

4.507

88.291

90.544

870

5.377

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

76.437

2.042

78.479

2.129

0

80.608

24.577

3.490

53.902

52.541

561

4.051

5.4 Musea

2.531

301

2.832

544

0

3.376

1.654

167

1.178

1.555

12

179

5.5 Cultureel erfgoed

1.340

142

1.482

17

0

1.499

946

34

535

518

4

38

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

10.943

2.443

13.386

3.017

0

16.403

2.349

581

11.037

13.473

113

694

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

12.853

1.540

14.393

1.507

0

15.900

5.469

444

8.924

9.987

89

533

6.3 Inkomensregelingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

3.096

0

3.096

0

0

3.096

1.645

47

1.451

1.404

15

62

7.2 Riolering

85.561

801

86.362

18.849

17.295

87.915

19.879

1.497

66.483

66.539

665

2.162

7.3 Afval

2.374

386

2.760

535

0

3.295

485

102

2.275

2.708

23

125

7.4 Milieubeheer

13.072

376

13.449

534

394

13.588

2.976

411

10.472

10.201

106

517

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

286

0

286

0

0

286

105

8

181

173

2

10

8.1 Ruimtelijke ordening

7.216

-1.000

6.216

21.008

21.169

6.055

1.150

144

5.066

4.761

91

235

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

104.030

12.522

116.552

12.674

0

129.226

20

15

116.532

129.191

681

696

8.3 Wonen en bouwen

17.024

4.677

21.701

857

229

22.329

7.790

510

13.911

14.029

138

648

Eindtotaal

938.922

100.074

1.038.995

150.879

42.205

1.147.668

290.227

27.563

748.768

829.878

7.160

34.723

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44