Begroting 2021

Bijlagen

4. Meerjarenraming 2021-2024

Bijlage 4. Meerjarenraming 2021-2024

Taakvelden (bedragen x € 1.000)

Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

LASTEN

0.1 Bestuur

57.249

14.161

12.997

12.857

12.678

12.693

0.2 Burgerzaken

7.953

7.800

8.384

7.877

7.748

9.095

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

10.026

1.334

1.527

1.532

1.532

1.531

0.4 Overhead

70.074

81.706

84.278

82.224

80.417

80.266

0.5 Treasury

275

891

1.893

3.729

3.014

2.242

0.61 OZB woningen

1.006

1.137

1.031

1.034

1.032

1.078

0.62 OZB niet-woningen

709

858

963

965

963

1.007

0.63 Parkeerbelasting

425

453

340

341

340

356

0.64 Belastingen overig

1.293

1.097

925

926

925

946

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

110

113

114

114

114

114

0.8 Overige baten en lasten

-4.243

-4.261

-4.170

-4.170

-4.170

-4.170

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

803

0

0

0

0

0

0.11 Resultaat rek. van baten en lasten

51.836

0

0

0

0

0

0 Bestuur en ondersteuning

197.516

105.289

108.282

107.429

104.593

105.158

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

14.477

15.034

15.315

15.312

15.306

15.311

1.2 Openbare orde en veiligheid

14.462

15.918

18.050

17.826

17.605

17.559

1 Veiligheid

28.939

30.952

33.365

33.138

32.911

32.870

2.1 Verkeer en vervoer

34.123

37.313

37.580

39.304

39.062

38.754

2.2 Parkeren

4.991

4.884

7.310

6.540

6.061

6.127

2.4 Economische havens en waterwegen

224

287

269

268

267

266

2.5 Openbaar vervoer

2.012

1.852

1.574

1.401

1.089

1.088

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

41.350

44.336

46.733

47.513

46.479

46.235

3.1 Economische ontwikkeling

1.645

2.096

3.102

3.086

3.083

3.067

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

10.833

7.764

6.534

6.679

6.530

16.241

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.966

2.360

2.474

2.050

1.237

1.198

3.4 Economische promotie

5.727

4.379

4.122

3.762

3.703

3.627

3 Economie

20.171

16.599

16.232

15.577

14.553

24.133

4.2 Onderwijshuisvesting

21.074

18.455

19.822

20.056

21.772

21.967

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

18.893

13.567

15.554

15.753

15.852

14.552

4 Onderwijs

39.967

32.022

35.376

35.809

37.624

36.519

5.1 Sportbeleid en activering

3.307

2.932

3.177

3.187

3.377

3.134

5.2 Sportaccommodaties

22.911

21.764

24.219

24.773

24.775

25.599

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

31.664

32.525

33.481

33.765

33.780

33.873

5.4 Musea

6.653

5.679

5.892

5.906

5.864

5.840

5.5 Cultureel erfgoed

785

1.225

1.163

1.136

1.140

1.146

5.6 Media

409

412

420

420

420

420

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

16.910

14.198

14.984

15.146

15.018

14.799

5 Sport, cultuur en recreatie

82.639

78.735

83.336

84.333

84.374

84.811

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

30.104

27.241

31.386

29.991

29.702

29.597

6.2 Wijkteams

32.884

33.090

30.643

30.642

30.642

30.642

6.3 Inkomensregelingen

122.809

130.936

138.666

131.864

131.699

131.729

6.4 Begeleide participatie

37.741

33.569

34.342

32.793

32.397

31.569

6.5 Arbeidsparticipatie

16.637

13.166

15.425

13.890

13.948

13.913

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

10.051

6.443

7.997

7.995

7.991

7.991

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

38.541

52.448

48.407

46.817

46.811

46.811

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

44.144

47.725

49.681

46.539

46.564

46.564

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

52.636

58.255

48.273

48.557

48.869

48.871

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7.767

9.085

8.726

8.690

8.690

8.690

6 Sociaal domein

393.314

411.958

413.546

397.778

397.313

396.377

7.1 Volksgezondheid

7.574

10.369

10.901

10.852

10.852

10.852

7.2 Riolering

17.782

18.340

19.520

21.104

22.846

24.606

7.3 Afval

20.948

24.141

26.042

27.018

28.046

28.982

7.4 Milieubeheer

10.385

10.956

10.564

10.032

7.931

7.917

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

777

767

844

840

840

838

7 Volksgezondheid en milieu

57.466

64.573

67.871

69.846

70.515

73.195

8.1 Ruimtelijke ordening

14.535

13.258

13.815

11.296

16.698

9.285

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

25.375

65.086

95.529

27.755

30.161

18.335

8.3 Wonen en bouwen

33.475

33.773

12.759

12.652

12.483

11.162

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

73.385

112.117

122.103

51.703

59.342

38.782

Mutatie reserves

82.800

39.807

11.072

5.976

5.098

3.647

BATEN

0.1 Bestuur

-1.130

-422

-422

-422

-422

-422

0.2 Burgerzaken

-4.458

-3.086

-3.474

-3.403

-3.162

-5.051

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-8.583

-65

0

0

0

0

0.4 Overhead

-2.761

-1.979

-2.060

-1.835

-1.835

-1.835

0.5 Treasury

-3.782

-3.770

-3.901

-3.612

-3.591

-3.451

0.61 OZB woningen

-34.210

-35.227

-36.299

-36.807

-37.315

-37.315

0.62 OZB niet-woningen

-38.735

-40.249

-40.893

-40.893

-40.893

-40.893

0.63 Parkeerbelasting

-16.381

-14.468

-15.223

-15.698

-15.698

-15.698

0.64 Belastingen overig

-3.151

-2.567

-2.668

-2.668

-2.668

-2.668

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

-517.044

-482.193

-489.067

-482.020

-479.524

-479.196

0.8 Overige baten en lasten

-1.531

377

-35

-35

-35

-35

0 Bestuur en ondersteuning

-631.765

-583.649

-594.042

-587.393

-585.143

-586.564

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-647

-549

-399

-399

-399

-399

1.2 Openbare orde en veiligheid

-1.722

-1.222

-1.680

-1.352

-1.352

-1.352

1 Veiligheid

-2.369

-1.771

-2.079

-1.751

-1.751

-1.751

2.1 Verkeer en vervoer

-8.730

-4.379

-2.694

-2.779

-2.337

-2.337

2.2 Parkeren

-2.294

-2.034

-1.764

-2.367

-1.767

-1.767

2.4 Economische havens en waterwegen

-86

-135

-123

-123

-123

-123

2.5 Openbaar vervoer

-539

-665

-212

-12

-12

-12

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-11.650

-7.213

-4.793

-5.281

-4.239

-4.239

3.1 Economische ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-10.951

-7.025

-5.780

-5.927

-5.780

-15.480

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-1.840

-1.921

-2.128

-1.822

-1.035

-1.035

3.4 Economische promotie

-4.584

-3.611

-3.611

-3.330

-3.330

-3.330

3 Economie

-17.376

-12.557

-11.519

-11.079

-10.145

-19.845

4.2 Onderwijshuisvesting

-3.693

-3.207

-2.793

-2.665

-2.665

-2.665

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-11.675

-4.070

-3.180

-3.180

-3.180

-3.180

4 Onderwijs

-15.368

-7.277

-5.973

-5.845

-5.845

-5.845

5.1 Sportbeleid en activering

-325

-294

-58

-58

-58

-58

5.2 Sportaccommodaties

-12.009

-10.059

-10.663

-11.364

-11.308

-11.308

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

-3.599

-3.619

-3.766

-3.766

-3.766

-3.766

5.4 Musea

-2.203

-1.109

-1.062

-1.062

-1.062

-1.062

5.5 Cultureel erfgoed

-397

-144

-145

-145

-145

-145

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

-2.218

-870

-205

-205

-205

-205

5 Sport, cultuur en recreatie

-20.751

-16.095

-15.899

-16.600

-16.544

-16.544

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-1.961

-1.581

-2.466

-2.466

-2.464

-2.464

6.2 Wijkteams

-3

0

0

0

0

0

6.3 Inkomensregelingen

-106.981

-110.535

-106.433

-110.535

-110.535

-110.535

6.5 Arbeidsparticipatie

-3.004

-750

-1.347

0

0

0

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

4

0

0

0

0

0

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-2.960

-2.074

-2.190

-2.190

-2.190

-2.190

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-1.262

-474

-478

-478

-478

-478

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-2.481

-2.426

-1.505

-1.505

-1.505

-1.505

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-206

-205

0

0

0

0

6 Sociaal domein

-118.853

-118.045

-114.419

-117.174

-117.172

-117.172

7.2 Riolering

-18.198

-19.134

-20.892

-22.277

-24.019

-25.779

7.3 Afval

-21.591

-25.580

-27.561

-28.536

-29.564

-30.501

7.4 Milieubeheer

-4.527

-5.411

-3.701

-13.495

-3.261

-3.172

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-520

-648

-648

-648

-648

-648

7 Volksgezondheid en milieu

-44.836

-50.773

-52.802

-64.956

-57.492

-60.100

8.1 Ruimtelijke ordening

-5.826

-4.532

-4.338

-2.919

-2.228

-2.083

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

-31.187

-62.741

-92.927

-25.071

-27.371

-15.410

8.3 Wonen en bouwen

-33.753

-36.442

-10.238

-9.394

-9.395

-9.395

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

-70.766

-103.715

-107.503

-37.384

-38.994

-26.888

Mutatie reserves

-83.813

-35.293

-28.887

-1.639

-15.477

-2.779

Saldo BATEN

-1.017.546

-936.388

-937.916

-849.102

-852.802

-841.727

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44