Begroting 2021

Bijlagen

2. Financieel overzicht

LASTEN

personeels
lasten

kapitaal
lasten

goederen en diensten

subsidies en overdrachten

overhead en apparaats-kosten

Overig

toevoegingen voorzieningen

Toevoeging reserves

Totaal
lasten

0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

6.664

126

3.098

2.486

623

122

13.119

0.2 Burgerzaken

5.488

30

1.592

903

371

447

8.831

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.083

83

63

298

1.527

0.4 Overhead

69.269

6.627

22.565

-14.183

2.436

86.714

0.5 Treasury

2.992

368

117

-1.584

1.893

0.61 OZB woningen

857

64

110

1.031

0.62 OZB niet-woningen

792

60

111

963

0.63 Parkeerbelasting

287

22

31

340

0.64 Belastingen overig

383

8

295

110

129

925

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

0

114

114

0.8 Overige baten en lasten

11

234

459

-4.874

35

-4.135

0.11 Resultaat rek. van baten en lasten

0

0

0 Bestuur en ondersteuning

84.823

9.877

28.361

3.389

-11.839

-6.458

129

3.040

111.322

1 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

96

124

129

14.966

15.315

1.2 Openbare orde en veiligheid

14.250

203

2.978

504

66

49

18.050

1 Veiligheid

14.346

327

3.107

15.470

66

49

33.365

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

4.883

3.745

30.243

102

236

-1.629

0

37.580

2.2 Parkeren

1.587

1.188

4.453

31

51

41

7.351

2.4 Economische havens en waterwegen

137

132

0

269

2.5 Openbaar vervoer

100

51

1.121

302

1.574

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

6.570

5.121

35.949

102

569

-1.578

41

46.774

3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling

631

851

1.614

6

3.102

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

196

-576

3.447

367

3.100

6.534

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.072

26

534

787

17

38

2.474

3.4 Economische promotie

671

407

2.661

383

4.122

3 Economie

2.570

-550

5.239

5.062

773

3.138

16.232

4 Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

697

8.090

10.970

44

20

1

3.437

23.259

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.774

4.763

7.940

77

15.554

4 Onderwijs

3.471

8.090

15.733

7.940

121

20

1

3.437

38.813

5 Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

1.661

1.017

450

49

16

3.193

5.2 Sportaccommodaties

9.283

5.377

8.793

578

188

51

24.270

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

1.251

4.051

4.482

23.621

76

33.481

5.4 Musea

3.402

179

2.307

4

582

6.474

5.5 Cultureel erfgoed

0

38

882

243

1.163

5.6 Media

418

2

420

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

2.886

969

11.132

231

223

-457

14.984

5 Sport, cultuur en recreatie

18.483

10.614

28.613

25.541

542

-457

649

83.985

6 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.150

533

7.755

19.416

532

31.386

6.2 Wijkteams

980

56

29.607

30.643

6.3 Inkomensregelingen

8.454

1

1.609

127.615

987

138.666

6.4 Begeleide participatie

1.174

596

32.483

89

34.342

6.5 Arbeidsparticipatie

3.545

697

10.930

99

154

0

15.425

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.913

33

5.960

91

7.997

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

3.207

0

237

44.872

91

48.407

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

1.840

496

47.355

-10

49.681

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

1.823

62

801

45.563

24

48.273

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

1.823

69

6.872

-38

8.726

6 Sociaal domein

27.909

596

12.349

370.673

1.865

154

0

413.546

7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

980

8.864

973

84

10.901

7.2 Riolering

1.681

2.162

4.720

255

1.864

8.838

200

19.720

7.3 Afval

442

125

19.743

108

5.124

500

26.042

7.4 Milieubeheer

2.754

691

7.023

50

47

-1

2.941

13.505

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

67

10

689

78

844

7 Volksgezondheid en milieu

5.924

2.988

41.039

1.228

320

7.035

9.337

3.141

71.012

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

8.1 Ruimtelijke ordening

6.603

242

4.932

63

2

1.973

364

14.179

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

1.059

4.677

19.250

67

70.476

398

95.927

8.3 Wonen en bouwen

24.152

648

4.906

7.514

-24.461

2

12.761

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

31.814

5.567

29.088

63

7.583

47.988

764

122.867

Eindtotaal

195.910

42.630

199.478

429.468

0

49.891

9.467

11.072

937.916

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44