Begroting 2021

Bijlagen

1. Kerngegevens

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die de gemeente naar eigen inzicht mag besteden. Dit betreft onderstaande onderdelen.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen (x 1.000)

2021

2022

2023

2024

Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is

OZB

77.192

77.700

78.208

78.208

Hondenbelasting

1.028

1.028

1.028

1.028

Precariorechten

1.080

1.080

1.080

1.080

Uitkeringen gemeentefonds

Gemeentefonds

489.067

482.020

479.524

479.196

Dividend

BNG

400

400

400

400

Eindhoven Airport

113

113

113

113

Essent

15

15

15

15

Saldo financieringsfunctie

Financieringsfunctie

-1.375

-3.263

-2.573

-1.829

Overige algemene dekkingsmiddelen

Rente eigen kapitaal

1.351

1.146

1.083

1.029

Rente belegde reserves

1.631

1.599

1.666

1.608

Vennootschapsbelasting

pm

pm

pm

pm

Subtotaal

Onvoorzien

234

234

234

234

Totaal algemene dekkingsmiddelen

570.736

562.072

560.778

561.082

Bij de lokale heffingen geldt een onderscheid tussen heffingen waarvan de besteding gebonden is en heffingen waarvan dat niet zo is. De belangrijkste niet-gebonden lokale heffing vormt de OZB en in beduidend mindere mate de hondenbelasting en precariorechten. De belangrijkste gebonden lokale heffingen zijn de afvalstoffenheffing, rioolrechten en de legesinkomsten.
De uitkeringen gemeentefonds zijn op basis van de meicirculaire 2020 opnieuw berekend en in de meerjarenbegroting 2021-2024 opgenomen. De weergegeven bedragen zijn inclusief de stelpost BCF-plafond en de stelpost jeugdhulp.  Het saldo financieringsfunctie betreft het saldo van alle betaalde en ontvangen rente. Er wordt geen rente bijgeschreven op reserves en voorzieningen. Deze rente valt vrij ten gunste van de algemene middelen.
Jaarlijks wordt in de begroting een bedrag van € 234.000 voor onvoorziene lasten opgenomen, voor niet begrote uitgaven die onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn (de 3 o’s).

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44