Begroting 2021

Bijlagen

11. EMU saldo 2021-2024

Zoals voorgeschreven in het BBV presenteren we hieronder het EMU-saldo. Dit is berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie.

Omschrijving

2020

raming 2021

raming 2022

raming 2023

raming 2024

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

4.514

-17.815

4.337

-10.379

868

+2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

24.516

27.563

29.658

31.499

34.322

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

8.763

9.338

11.285

13.175

14.965

-4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

136.920

108.674

112.599

92.082

30.449

+5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

0

0

+6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa
(tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

-7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

0

0

0

0

0

+8

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

-9

Lasten op de balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

18.059

15.191

15.191

14.113

14.965

-10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovengenoemde posten

0

0

0

0

0

+11

Verkoop van effecten:
a.    Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
b.    Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op
  de exploitatie ?

Nee
-

Nee
-

Nee
-

Nee
-

Nee
-

Berekend EMU-saldo

-117.186

-104.779

-82.510

-71.900

4.741

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44