Begroting 2021

Bijlagen

1. Kerngegevens

Algemene gegevens

Algemene gegevens

2019

2020

2021

Personeel:

Formatie in fte’s

1.830

1.928

2.009

Prijspeil

1 jan. 2019

1 jan. 2020

1 jan. 2021

Totaal personeelskosten (x €1.000)

165.924

189.009

195.910

Rente:

Omslagrente

1,3%

1%

1%

Rente grondexploitatie

1,5%

1,34%

1,5%

Rente IHP; bestaande kredieten

1,13%

1%

1%

Rente IHP; nieuwe kredieten

2,5%

1%

1%

Rente reserves / voorzieningen

1.3%

1%

1%

Prijsstijging voor:

Goederen en diensten

1%

2%

2%

Subsidies oud (van voor de decentralisaties)

1,5%

2%

2%

Subsidies nieuw (WMO/Jeugd)

2,9%

3,4%

3,4%

Indexering inkomsten:

OZB

2%

2%

1,6%

Tarieven, belastingen, rechten

2%

2%

2%

Overige

2%

2%

2%

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44