Begroting 2021

Bijlagen

2. Financieel overzicht

BATEN

uitkering uit gemeente-
fonds

overige rijks-
bijdragen

belastingen en heffingen

goederen en diensten

overige overdrachten

overig

Onttrekking
reserves

Totaal baten

0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

-236

-186

-422

0.2 Burgerzaken

-556

-2.603

-224

-91

-525

-3.999

0.4 Overhead

-1.760

-300

-20.820

-22.880

0.5 Treasury

-3.901

-3.901

0.61 OZB woningen

-36.299

-36.299

0.62 OZB niet-woningen

-40.893

-40.893

0.63 Parkeerbelasting

-15.223

-15.223

0.64 Belastingen overig

-2.108

-535

-10

-15

-2.668

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

-489.067

-489.067

0.8 Overige baten en lasten

-35

0

0

-35

0 Bestuur en ondersteuning

-489.067

-556

-97.126

-2.790

-587

-3.916

-21.345

-615.387

1 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-399

-399

1.2 Openbare orde en veiligheid

-328

-444

-908

-1.680

1 Veiligheid

-328

-444

-1.307

-2.079

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

-398

-554

-1.742

0

-298

-2.992

2.2 Parkeren

0

-119

-1.645

-1.278

-3.042

2.4 Economische havens en waterwegen

-60

-63

0

-123

2.5 Openbaar vervoer

-12

-200

-212

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-398

-745

-3.650

0

-1.576

-6.369

3 Economie

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-67

-5.713

-5.780

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-44

-1.330

-754

-2.128

3.4 Economische promotie

-2.838

-773

-67

-3.678

3 Economie

-44

-4.235

-6.486

-754

-67

-11.586

4 Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

-2.730

-63

-1.964

-4.757

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.989

-191

-3.180

4 Onderwijs

-2.989

-2.730

-254

-1.964

-7.937

5 Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

-58

-50

-108

5.2 Sportaccommodaties

-1.206

-9.406

-51

0

-20

-10.683

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

-3.766

-1

-3.767

5.4 Musea

-1.062

-582

-1.644

5.5 Cultureel erfgoed

-145

-1

-146

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

0

-205

0

0

-205

5 Sport, cultuur en recreatie

-1.206

-14.642

-51

0

-654

-16.553

6 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-1.966

-500

-2.466

6.3 Inkomensregelingen

-103.639

-2.794

-106.433

6.5 Arbeidsparticipatie

-1.347

0

-151

-1.498

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-537

-80

-1.523

-50

-2.190

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-478

-478

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-178

-1.327

-1.505

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

0

6 Sociaal domein

-105.523

-2.702

-6.144

-50

-151

-114.570

7 Volksgezondheid en milieu

7.2 Riolering

-390

-19.901

-601

-1

-20.893

7.3 Afval

-27.551

-10

0

-27.561

7.4 Milieubeheer

-1.170

-2.342

-189

-1.758

-5.459

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-648

-648

7 Volksgezondheid en milieu

-1.560

-48.100

-2.953

-189

-1.759

-54.561

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

8.1 Ruimtelijke ordening

-70

-4.613

-265

610

-1.187

-5.525

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

-79

-92.848

0

-92.927

8.3 Wonen en bouwen

-7.190

-2.973

-50

-25

-184

-10.422

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

-149

-7.190

-100.434

-315

585

-1.371

-108.874

Eindtotaal

-489.067

-112.753

-157.840

-137.694

-8.105

-3.570

-28.887

-937.916

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44