Begroting 2021

Bijlagen

8. Investeringen

Investeringen + kapitaallasten per taakveld

Taakveld

Rente + afschrijving

Netto investeringen

begroot 2021

realisatie 2019

begroot 2020

begroot 2021

begroot 2022

begroot 2023

begroot 2024

0.1 Bestuur

126

71

267

-

145

31

-

0.2 Burgerzaken

30

-

138

121

-

-

-

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

83

-

39

400

200

50

-

0.4 Overhead

6.627

12.670

12.465

8.341

4.958

6.085

3.961

0.64 Belastingen overig

8

-

32

-

-

-

-

0.8 Overige baten en lasten

11

-

-

-

-

-

-

0 Bestuur en ondersteuning

6.885

12.742

12.941

8.862

5.303

6.166

3.961

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

124

63

-

-

-

94

-

1.2 Openbare orde en veiligheid

203

1.228

903

4.550

225

-

440

1 Veiligheid

327

1.291

903

4.550

225

94

440

2.1 Verkeer en vervoer

2.672

15.750

19.636

24.993

11.220

9.252

3.219

2.2 Parkeren

1.188

492

3.211

2.049

308

2.150

601

2.4 Economische havens en waterwegen

137

-

-

-

-

-

-

2.5 Openbaar vervoer

51

447

546

-

-

-

-

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

4.048

16.690

23.393

27.042

11.527

11.402

3.820

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

19

-

25

-

-

152

-

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

26

12

-

240

-

-

-

3 Economie

45

12

25

240

-

152

-

4.2 Onderwijshuisvesting

8.090

2.417

23.280

38.636

57.169

28.312

68

4 Onderwijs

8.090

2.417

23.280

38.636

57.169

28.312

68

5.2 Sportaccommodaties

5.377

4.403

15.303

6.760

13.559

13.602

6.885

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

4.051

830

2.042

2.129

858

2.134

145

5.4 Musea

179

208

301

544

62

61

168

5.5 Cultureel erfgoed

38

14

142

17

-

53

270

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

694

1.350

2.443

3.017

2.062

4.468

1.376

5 Sport, cultuur en recreatie

10.339

6.806

20.231

12.467

16.542

20.318

8.844

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

533

324

1.540

1.507

336

920

219

6.3 Inkomensregelingen

1

-

-

-

-

-

-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

62

172

-

-

-

49

-

6 Sociaal domein

596

496

1.540

1.507

336

969

219

7.2 Riolering

2.162

752

801

1.554

4.939

34

13

7.3 Afval

125

-

386

535

182

298

296

7.4 Milieubeheer

517

134

376

140

245

46

-

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

10

8

-

-

-

-

-

7 Volksgezondheid en milieu

2.814

894

1.563

2.229

5.366

378

309

8.1 Ruimtelijke ordening

235

3.889

-1.000

-161

5.291

6.827

11.686

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

696

-2.211

12.522

12.674

10.840

16.500

1.000

8.3 Wonen en bouwen

648

-

4.677

628

-

965

102

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

1.579

1.679

16.198

13.141

16.131

24.292

12.788

Sub-totaal investeringen

34.723

43.026

100.074

108.674

112.599

92.082

30.449

Rente over eigen vermogen en voorzieningen

2.982

Rente grondexploitaties en projectfinanciering

3.353

Overige kapitaallasten

1.572

Sub-totaal overig

7.907

-

-

-

-

-

-

TOTAAL

42.630

43.026

100.074

108.674

112.599

92.082

30.449

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44