Begroting 2021

Bijlagen

3. Incidentele posten en structurele mutaties reserves

Structurele mutaties reserves

Omschrijving
(bedragen x € 1.000)

baten/ lasten

2021

2022

2023

2024

0. Bestuur en ondersteuning

Toevoegingen aan:

- reserve opkomst verkiezingen

lasten

11

11

11

11

- reserve burgerzaken

lasten

447

447

447

447

- reserve voorbereidingskrediet investeringen

lasten

425

425

425

425

- reserve duurzaamheidsfonds SVGG

lasten

241

345

267

162

- reserve kredietrisico's garanties geldleningen

lasten

35

35

35

35

Onttrekkingen aan:

- reserve burgerzaken

baten

-7

-7

-7

-7

- saldireserve specifiek

baten

-109

-109

-109

-109

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Toevoegingen aan:

- reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

lasten

41

41

41

41

4. Onderwijs

Toevoegingen aan:

- reserve internationale school

lasten

436

436

436

436

- reserve CO2-reductie vastgoed

lasten

1

1

2

2

Onttrekkingen aan:

- reserve huisvesting onderwijs

baten

-941

-750

-595

-595

- reserve internationale school

baten

-1.023

-1.023

-1.023

-1.023

5. Sport, cultuur en recreatie

Toevoegingen aan:

- reserve buurtsportcoaches

lasten

16

16

16

16

- reserve CO2-reductie vastgoed

lasten

51

51

52

52

- reserve aankoop kunstvoorwerpen

lasten

232

232

232

232

- reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum

lasten

350

350

350

350

Onttrekkingen aan:

- reserve aankoop kunstvoorwerpen

baten

-232

-232

-232

-232

- reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum

baten

-350

-350

-350

-350

- reserve "revolving fund" monumenten

baten

-1

-1

-1

-1

7. Volksgezondheid en milieu

Toevoegingen aan:

- reserve bodemsanering

lasten

332

332

332

332

- reserve wko's

lasten

13

12

13

13

- reserve verrekening projecten maatschappelijk nut i.o.

lasten

150

150

150

100

- reserve biomassacentrale Meerhoven

lasten

320

321

370

368

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Toevoegingen aan:

- risicoreserve PSV

lasten

398

398

398

398

- reserve maatschappelijk nut projecten i.o.

lasten

214

214

214

214

- reserve CO2-reductie vastgoed

lasten

2

13

13

13

Onttrekkingen aan:

- reserve CO2-reductie vastgoed

baten

-26

-26

-26

-26

- saldireserve specifiek

baten

-141

-141

-141

-141

- reserve knooppunt XL

baten

-214

-214

-214

-214

- reserve volkshuisvesting

baten

-17

-25

-25

-25

Totaal toevoegingen

lasten

3.715

3.830

3.804

3.647

Totaal onttrekkingen

baten

-3.061

-2.878

-2.723

-2.723

Totaal structurele mutaties aan reserves

654

952

1.081

924

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44