Begroting 2021

4 Onderwijs

Onderwijs

We zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor kwalitatieve onderwijshuisvesting. Daarvoor stellen we samen met de PO en VO schoolbesturen Integrale Huisvestings Plannen op. Daarin worden projecten van meerdere scholbesturen gezamenlijk afgewogen en op elkaar afgestemd. De komende jaren gaan we toewerken naar een lange termijn planning (15 jaar). Daarnaast kunnen de scholen programma aanvragen indienen die jaarlijks worden beoordeeld.

We hebben als gemeente de volgende wettelijke taken op het terrein van onderwijs:

  • bestrijden van onderwijsachterstanden;
  • toezicht en handhaving kinderopvang;
  • toezicht openbaar onderwijs;
  • handhaven Leerplichtwet;
  • uitvoeren van regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC);
  • tegengaan van voortijdig schoolverlaten (VSV);
  • uitvoeren van Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB);
  • leerlingenvervoer mogelijk maken.

Daarnaast werken we samen met kernpartners laaggeletterdheid om de basisvaardigheden van volwassenen te bevorderen middels inzet van het stadsplan.

Extra inzet
We werken samen met LEA (Lokale Educatieve Agenda) partners om voor iedereen in de leeftijd van 0-23 jaar ontwikkelkansen te creëren. We zetten extra middelen in (250.000,- per jaar) om van 2021 t/m 2023 met onderwijspartners uitvoering te geven aan de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Deze agenda is gericht op een betere aansluiting onderwijs-jeugdhulp én ontwikkelkansen voor iedereen, waaronder het bevorderen van kansengelijkheid, het bevorderen van actief burgerschap en het bestrijden van onderwijsachterstand. In 2020-2021 wordt bijvoorbeeld concreet ingezet op de verlengde schooldag op 7 scholen in Eindhoven, het in samenwerking met het onderwijs vergroten van het bereik van kindfondsen, het bevorderen van actief burgerschap middels een festival en aanvraag bij het Rijk en het bestrijden van onderwijsachterstanden door inzet van voor- en vroegschoolse educatie en SPIL (spelen, integreren en leren).
We monitoren de resultaten jaarlijks via de LEA monitor.

We zetten extra middelen (3 jaar, totaal € 750.000) in voor de aanpak voortijdig schoolverlaters in de stad Eindhoven om het percentage vsv-ers in de stad Eindhoven te laten dalen naar 2,3%. Naast de bestaande instrumentaria en het intensiveren van de ’huisbezoeken’ is het noodzakelijk om bij het tegengaan van vsv uit te gaan van een meer integrale jongerenaanpak voor jongeren tot 23 jaar. In een programma voor 3 jaar pakken we dit op. Daarbij zetten we in op een herkenbaar/vindbaar jongerenteam ‘Your next step’ (werktitel). Dit gaat om een brede jongerenaanpak voor de jongeren die zonder startkwalificatie thuis (komen te) zitten. Inclusief structurele lifecoaching, extra/gerichte inzet jeugd- en jongerenwerk en een centraal jongereninformatiepunt. We creëren hierdoor 1 helder aanspreekpunt. Trajectbegeleiders van het jongerenteam laten de jongeren met loopbaanvragen pas los als er een stabiele basis is. Dit doen we bijvoorbeeld door via lifecoaches ondersteuning te bieden en zo te zorgen voor een soepele overgang naar volwassenheid. Door stevig in te zetten op minder zelfredzame jongeren in de stad verwachten we winst in het afzwakken van de onevenredig stijgende jeugdwerkloosheid als gevolg van corona en beperken we maximaal de instroom in de bijstand.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44