Begroting 2021

Taakvelden

2.1 Verkeer en vervoer

In 2021 richten we ons vooral op:

Een aantrekkelijke en toekomstbestendige openbare ruimte : De openbare ruimte wordt klimaatadaptief en toegankelijk ingericht (conform het handboek openbare ruimte dat rekening houdt met het VN-verdrag Handicap). Groen en water worden zichtbaar versterkt door te ontharden (vergroenen). Dit draagt bij aan een leefbare en aantrekkelijke openbare ruimte. Dit doen we onder andere door uitvoering te geven aan groot- onderhoudsprojecten zoals De Koppele, Strijpsestraat en De Baronielaan.

Het inrichten van de openbare ruimte, zodat deze uitnodigt tot bewegen en ontmoeten en het stimuleren van het gebruik van duurzamer vervoer. Dit doen we door het vergroenen van de openbare ruimte, het realiseren van ommetjes en het onderhouden van goede loop- en fietsverbindingen. In het kader van het nieuwe wegenbeheerplan 2021-2024 geven we de komende vier jaar een extra impuls aan het omvormen van tegelfietspaden in asfalt. In 2021 vervangen we het fietspad Kloosterdreef, en de tegelpaden langs de St. Jorislaan. De fietspaden die we aanpakken in de periode 2022-2024 staan opgenomen in het nieuwe wegenbeheerplan

In 2021 onderzoeken we verder op welke wijze we circulariteit toe kunnen passen in
onderhoudsprojecten in de openbare ruimte. Hierbij ligt de focus op de uitwerking van het project  Ruysdaelbaan en omgeving. De kennis die al opgedaan is bij het project Airbornelaan wordt waar mogelijk in andere projecten toegepast.

De implementatie van de Mobility as a Service- pilot (MaaS) voor zakelijke kilometers van de gemeente Eindhoven en de medewerkers van ASML zetten we door. We ontwikkelen dit voor medewerkers van de gemeente Eindhoven ook door voor het woon-werkverkeer.

Vervolg van maatregelen uit het bereikbaarheidsplan De Run, zoals verbeteren van fietsinfrastructuur, uitbreiden van hubs en aansluiting op A2/N2.

Start van de uitvoer van de no-regret maatregelen op de bundelroute Eisenhowerlaan – Ring – Kennedylaan met als doel om het gemotoriseerd verkeer beter te laten doorstromen.

Invulling geven aan het plan om het centrum autoluw te maken, onder meer door herinrichting van de kruising Mathildelaan/Emmasingel en het verbeteren van de doorstroming van de Ring.

Het uitvoeren van maatregelen uit SmartwayZ.NL en de bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant. Daaronder vallen het realiseren van fietsenstallingen, HOV-banen, doorstromingsmaatregelen, gedragsmaatregelen en smart mobility-oplossingen.

Het verder uitrollen van i-VRI’s in Eindhoven om zo de doorstroming voor al het verkeer te verbeteren. Ook verbeteren we de parkeerverwijzing naar het centrum door het actualiseren van het parkeerverwijssysteem.

Proefcasus Eindhoven Airport: verdere uitwerking van het advies van Pieter van Geel (Opnieuw Verbonden) ten behoeve van een kwalitatieve ontwikkeling van de luchthaven in de periode 2020-2030, waaronder de oprichting van het LEO (permanente overlegstructuur). In het advies zijn 5 speerpunten benoemd: sturen op minder geluidsbelasting, bijdragen aan klimaatdoelstellingen, verbeteren luchtkwaliteit, meerwaarde voor de regio en vertrouwen vanuit omgeving. Naast de eerste bijdrage aan uitwerking van de proefcasus van € 35.000 kunnen er komende jaren extra kosten bijkomen om tot een kwalitatieve luchthaven te komen. Dit zal flexibel binnen de verschillende programma’s van de begroting worden opgelost.

Verkeersveiligheid:
- Aansluiting Hugo van de Goeslaan verbeteren: in 2021 starten we een verkenning om samen met de stakeholders te komen tot een gezamenlijke brede aanpak;
- Intensiveren aanpak schoolzones: nu transformeren we elk jaar een aantal schoolzones, we willen hierop intensiveren en gaan de resterende schoolzones in 2021 aanpakken.
- Verkeersveiligheidsaandachtspunten: regelmatig krijgen we vanuit inwoners kleine verkeersveiligheidsknelpunten aangedragen die we graag aan zouden pakken. Met de extra middelen hebben we de mogelijkheid een dele van deze (kleine) knelpunten uit de stad aan te pakken.

Smart mobility:
- Basisafspraken samenwerking met SmartwayZ.NL en de B5 op het gebied van smart mobility. Net als de provincie en de andere B5-steden financieren we de regionale samenwerking op het gebied van verkeersmanagement (regionaal verkeerskundige teams, operationele netwerkkaarten en knelpuntenanalyse) maar bijvoorbeeld ook de samenwerking rond diensten van de verkeerscentrale.
- We gaan de pop-up P+R’s in 2021 verder uitbouwen en realiseren daarmee creëren we een logisch netwerk in de stad met bijbehorend aanbod van (deel)mobiliteit en campagnes
- Doorontwikkelen van parkeermanagement: we zorgen ervoor dat bezoekers en inwoners van de stad nog beter en toekomstbestendig kunnen verwijzen. Denk aan PRIS, in-car verwijzing en parkeerverwijzing voorafgaand aan en tijdens de reis, etc..

Doorstroming in het bijzonder de Ring:
- Ringstudie: in 2020 starten we met de Ringstudie, deze maakt inzichtelijk hoe we de doorstroming op de Ring kunnen verbeteren. Het onderzoek naar het verbeteren van de doorstroming op de Ring zal leiden tot concrete aanbevelingen en aan snel uit te voeren vervolgstappen willen we in 2021 invulling geven.
- Intensiveren (functioneel) onderhoud verkeerslichten: Op belangrijke wegen zoals de Ring en radialen is het van belang om het aantal verouderde verkeerslichten snel te vervangen en het functioneren goed te blijven monitoren op basis van veranderende verkeersstromen.

Personele inzet: om deze projecten succesvol uit te voeren zijn naast middelen voor projecten ook mensen nodig. Van de extra middelen zetten we ongeveer 15% aan apparaatskosten

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44