Begroting 2021

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat

We streven naar een stad die voor iedereen veilig en goed bereikbaar is, met oog voor duurzaamheid en een goed onderhouden openbare ruimte voor verblijven en bewegen in de straten. De stad is in trek bij bewoners, bedrijven en bezoekers. De komende jaren groeit de stad verder en wordt steeds dichter bebouwd, de druk op de openbare ruimte neemt daardoor toe. Daarom wordt de leefbaarheid en bereikbaarheid steeds belangrijker. Het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid doen we door een slim en groen mobiliteitsbeleid, projecten op het gebied van mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement, gedrag, en openbare ruimte. Waar nodig pakken we dit samen op met de stad.

Eindhoven werkt samen partners aan het mobiliteitssysteem ten dienste van een gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke stad. We streven naar een verkeersveilige stad, daarnaast staan onze inspanningen in het teken van klimaatdoelstellingen, schonere lucht, groei van de stad, ondernemen, innoveren en meer ruimte voor prettig ontmoeten. Met als doel dat elke bewoner of bezoeker zich in Eindhoven uiteindelijk veilig, snel, schoonprettig en betaalbaar kan verplaatsen. De bereikbaarheid van Eindhoven heeft niet alleen een lokaal, maar ook regionaal en (inter)nationaal belang. De snelwegen rondom Eindhoven, de robuuste rand, zijn essentieel voor de (inter)nationale bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer en daarom blijven we hier actief op inzetten onder andere door deelname aan regionale en landelijke overleggen. Daarnaast gaan we voor  een schaalsprong van het openbaar vervoersysteem op stedelijk, regionaal niveau en op de verbetering van de internationale verbindingen. Samen met het stimuleren van een verschuiving naar meer duurzame vervoerswijzen als lopen, fietsen en openbaar vervoer in balans met een goede doorstroming op de Ring draagt dit bij aan een autoluwe binnenstad.

Ook het onderhoud en beheer van de openbare ruimte moet bijdragen aan een gezonde, economische en aantrekkelijke stad. De openbare ruimte wordt steeds intensiever gebruikt. Dit geeft een grote druk op het onderhoud van de openbare ruimte. Het is daarom belangrijk dat het onderhoudsniveau van de openbare ruimte aan een basiskwaliteit voldoet. Bewoners, ondernemers en bezoekers moeten de openbare ruimte als veilig, schoon en netjes ervaren, waar het prettig is om te wonen, te werken en te verblijven. Met de uitvoering van het jaarlijks onderhoudsprogramma willen we dit doel bereiken. Onderhoud aan de openbare ruimte is niet alleen een doel om de buitenruimte veilig en netjes te houden, maar ook een middel om de openbare ruimte toekomstbestendig te maken. De energietransitie kan niet zonder goed beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarom wordt bij (her)inrichting van de boven- en ondergrondse infrastructuur steeds meer bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen. In projecten ontharden en vergroenen we zoveel mogelijk en zorgen we voor een klimaatadaptieve inrichting. Dit doen we op een duurzame manier, bijvoorbeeld door het vervangen van verlichting door LED en het hergebruik van materialen. De inrichting is zodanig dat het bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte stimuleert en we houden rekening met toegankelijkheid. De projecten die we in de openbare ruimte uitvoeren, pakken we integraal aan met de programma’s groen, water en verkeer om invulling te geven aan bovenstaande ambities. Dit geldt ook andersom vanuit de andere programma’s.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44