Begroting 2021

Taakvelden

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

In 2021 richten we ons vooral op:

Nieuwe contracten voor alle zorgvormen binnen de gespecialiseerde jeugdhulp per 2022 gebaseerd op de nieuwe visie op de gemeentelijke opdrachtgeversrol en de inkoopstrategie (mono-multimodel).

Meer opvang jeugdigen in gezinsgerichte setting in pleegzorg en gezinshuizen in plaats van intramurale setting. Actieplan pleegzorg is gericht op werving pleegouders, faciliteren pleegouders en verlenging pleegzorg tot 21 jaar. Daarnaast investeren in verblijfsvoorkomende methodieken vanuit het transformatiefonds.

Versterken regionale samenwerking en gezamenlijke visie, ambitie en doelstellingen bouwen.Met de Norm voor Opdrachtgeverschap zorgen we voor borging van verschillende zorgfuncties, zorgvuldige transformatie en vermindering van bureaucratie.

Ontwikkelen van beleid voor het voorkomen van wachtlijsten en herziening van de afspraken met jeugdhulpaanbieders als onderdeel van de nieuwe contractering per 2022.

Inzicht krijgen en acteren op gevolgen coronacrisis

Ontwikkelen Bovenregionale expertisecentra

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44