Begroting 2021

6 Sociaal domein

Wmo

  Wmo
We streven ernaar de meest passende ondersteuning aan inwoners te bieden en in 2021 bouwen we verder aan de transformatie door meer WMO-voorzieningen dichtbij inwoners en laagdrempelig in de wijk te organiseren. In 2021 vindt de uitgestelde inkoop en aanbesteding plaats en bereiden wij ons voor op de nieuwe contracten per 2022. We richten ons op de doordecentralisaties van beschermd wonen en de nieuwe overeenkomsten die daarvoor nodig zijn.

Met het oog op het aanvraagproces voor tweedelijns ondersteuning, bouwen we verder aan de ketensamenwerking tussen Stichting WIJeindhoven en het Servicebureau, zodat een Wmo ondersteuningsvraag snel en efficiënt in behandeling wordt genomen. De inspanningen van het afgelopen jaar hebben geleid tot een gezamenlijk proces en een rechtmatige werkwijze.
Sinds de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage zien we een stijgende lijn in de aanvragen en kosten van huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en hulpmiddelen. In 2021 onderzoeken wij of er mogelijkheden zijn tot duurzamere inzet van voorzieningen, bijvoorbeeld door het stimuleren van hergebruik of collectief gebruik.

De meest kwetsbare groepen in onze stad worden het hardst geraakt door de gevolgen van corona. We investeren dan ook extra middelen om de zorg aan de meest kwetsbaren te verbeteren. We starten met de nieuwe basisvoorziening en maatwerkvoorziening van de maatschappelijke opvang. Hiermee wordt de 24-uursvoorziening voor dak- en thuislozen een feit en geven we de transformatie van de maatschappelijke opvang vorm. Samen met de regio ook stappen op het gebied van Beschermd Wonen, zodat inwoners met complexe problemen zo zelfstandig mogelijk thuis wonen met passende ondersteuning en begeleiding. Met een extra financiële impuls investeren we in activiteiten in de buurt en wijk. Denk hierbij ook aan outreachend werk voor ondersteuning aan zorgmijders en (collectieve) voorzieningen in de wijk voor bijvoorbeeld inwoners met GGZ problematiek. Ook zetten we in op het voorkomen van dak- en thuisloosheid na uitstroom uit een institutie (bijv. Jeugdzorg (18-/18+), GGZ-instelling en na detentie). Deze aanpak vraagt een gezamenlijke inspanning in samenwerking met woningcorporaties, cliëntenorganisaties, zorgaanbieders en andere relevante partijen waarmee we concrete bestuurlijke en uitvoeringsafspraken maken en implementeren.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44