Begroting 2021

6 Sociaal domein

Sociale basis

  Sociale basis
De sociale basis en de wijkteams van Stichting WIJeindhoven in de eerste lijn vervullen een belangrijke rol in de transformatie van het sociaal domein, gericht op het realiseren van laagdrempelige ondersteuning dichtbij de inwoner, in en met behulp van het eigen netwerk. Ondersteuning in de sociale basis en eerste lijn is vrij toegankelijk en dichtbij in de wijk of buurt georganiseerd. We gaan uit van talent en eigen kracht van mensen en de samenkracht van de maatschappij. We zetten in op afschalen van zorg daar waar mogelijk en onderzoeken vooral wat mensen zelf kunnen. We stellen niet de afzonderlijke regelingen centraal, maar de inwoner en zijn/haar huishouden. Hoe meer inwoners passende ondersteuning vinden en antwoorden op hun vragen krijgen in de sociale basis én/of de wijkteams, hoe duurzamer de oplossing. Door een sterke basis en eerstelijns ondersteuning, hoeft minder gebruik te worden gemaakt van specialistische tweedelijns voorzieningen. In de afgelopen jaren hebben we hieraan gewerkt door middel van projecten in de transformatieagenda, het verstrekken van subsidies én het organiseren van laagdrempelige voorzieningen in de wijk. In 2021 bouwen we hierop door. We geven uitvoering aan het nieuwe subsidieplan en de subsidieregeling, we geven laagdrempelige dagbesteding in de wijk verder vorm en investeren extra in een aanpak preventie en gezondheid (zie ook taakveld 7.1 volksgezondheid ). Het uitgangspunt is dan ook niet meer per definitie 2-1-0, maar kunnen we steeds vaker uitgaan van 0-1-2. Voorkomen is immers beter dan genezen.
Ook investeren we in 2021 en verder op het verbeteren van data- en sturingsinformatie, zodat we tijdig zicht hebben op toekomstige opgaven en ons beleid en dienstverlening gerichter en meer preventief kunnen inzetten. Hiervoor worden extra middelen vrijgemaakt en toegevoegd aan het budget voor de transformatieagenda, het instrument om te experimenteren en verder te bouwen aan een toekomstbestendig sociaal domein conform de 4 ontwikkellijnen. De transformatieagenda concentreert zich op drie speerpunten: vernieuwende multihelix samenwerkingen, vernieuwende financieringsconstructies en vernieuwende aanpakken om de beweging van tweede naar eerste naar nulde lijn vorm te geven.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44