Begroting 2021

Taakvelden

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

In 2021 richten we ons vooral op:

Substitutie specialistische dagbesteding naar sociale basis: specifiek richten we ons op het realiseren van laagdrempelige daginvulling in de sociale basis als alternatief voor dagbesteding in de tweede lijn. Deze daginvulling is dichtbij huis, aansluitend op de interesses van de inwoner en indicatievrij. In de nieuwe subsidieregeling zijn subsidie en aanbesteding niet langer gescheiden werelden, maar vormen meer samen één logisch verhaal.

Doorontwikkeling subsidiestelsel, met een nieuwe subsidieregeling als uitgangspunt. We hebben meer aandacht voor de effectiviteit van subsidies in de sociale basis. Hierbij stimuleren we samenwerking tussen partners binnen de sociale basis en tussen partners uit de nulde, eerste en tweede lijn. In 2021 gaan we verder aan de slag met nieuwe thema's die vragen om verbeterde uitvoering van subsidies.

Als onderdeel van het subsidieplan willen we samen met partijen beter in beeld brengen wat de gesubsidieerde activiteiten opleveren. We gaan dit gefaseerd aanpakken, door te beginnen met één of enkele thema’s, waarvan we met eenzelfde methodiek de effectiviteit in kaart gaan brengen. Dit moet leiden tot het beter weten wat we willen subsidiëren en ook wat we niet langer meer willen subsidiëren.

Onafhankelijke cliëntondersteuning: we werken in 2021 aan de doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit kunnen we doen omdat we als gemeente koploper zijn geworden en vanuit ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport circa 3 ton aan middelen ontvangen om hier uitvoering aan te geven. Met het bedrag werven we een externe projectleider die gaat werken aan meer zichtbaarheid, meer bekendheid en opereren vanuit de inwoner.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44