Begroting 2021

0 Bestuur en ondersteuning

Organisatie en financiën

 Organisatie en financiën

De uitkering uit het gemeentefonds is de belangrijkste bron van inkomsten voor gemeenten. De afgelopen jaren hebben schommelingen in het accres (de trap op trap af-systematiek), en de doorwerking hiervan op de gemeentelijke begrotingen onrust veroorzaakt bij de medeoverheden. Het kabinet vindt het belangrijk in deze bijzondere tijd vanwege corona de schommelingen voor medeoverheden te dempen. Daarom is bij de meicirculaire besloten om het accres te bevriezen voor de jaren 2020 en 2021. Het is aan een nieuw kabinet om te besluiten hoe in de toekomst met het accres om te gaan. De extra middelen die het kabinet ter beschikking stelt om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen vallen buiten het uitgavenplafond van het Rijk en leiden daarom niet tot een effect op het accres. Het herijkingsonderzoek gemeentefonds, dat moet leiden tot een nieuwe verdeling van het gemeentefonds in 2022 is in volle gang. Medio september start de consultatieperiode waarin de fondsbeheerders advies vragen aan onder meer de VNG over de verdeelvoorstellen. Besluitvorming over de nieuwe verdeling wordt naar verwachting dit jaar afgerond, met verwerking van de uitkomsten in de decembercirculaire 2020.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44