Begroting 2021

Taakvelden

0.7 Algemene en overige uitkering gemeentefonds

Via het gemeentefonds ontvangen wij de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen participatie, beschermd wonen en voogdij en een aantal decentralisatie-uitkeringen. De algemene uitkering en integratie-uitkeringen zijn vrij besteedbaar en daarmee een algemeen dekkingsmiddel. De decentralisatie-uitkeringen zijn formeel vrij besteedbaar maar in de praktijk vaak geoormerkt vanwege aanvraagprocedures en convenanten. De inzet van de algemene dekkingsmiddelen wegen we integraal af in de kadernota en de begroting. Deze begroting is gebaseerd op de meicirculaire 2020. De informatie uit de septembercirculaire 2020 gebruiken we om – voorafgaand aan de vaststelling van deze begroting – te beoordelen of aanvullende maatregelen nodig zijn voor een sluitende meerjarenbegroting.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44