Begroting 2021

Taakvelden

0.1 Bestuur

Dit taakveld heeft in merendeel betrekking op het realiseren van onze ambities door bestuurlijke en ambtelijk samen te werken in wisselende coalities en op wisselende schaalniveaus. Samenwerking in netwerken is en wordt steeds noodzakelijker om (complexe) maatschappelijke opgaven te realiseren. Denk aan opgaven zoals ons voorzieningenniveau op een hoger niveau brengen, energietransitie, circulaire economie, digitalisering, veiligheid en mobiliteit. Burgers en andere partijen ontplooien zelf allerlei initiatieven. Wij spelen daarop in, nodigen uit en definiëren publieke randvoorwaarden. Onder andere door inzet vanuit onze kantoren in Den Haag en Brussel.

In 2021 richten we ons vooral op:

Samenwerking op Europese schaal: voor positionering, belangenbehartiging en aantrekken van middelen voor het realiseren van onze stedelijke ambities.

Constructieve samenwerking met gemeenten om onze ambities te realiseren. Afhankelijk van het onderwerp doen we dat op de schaal van het stedelijk gebied, de Metropoolregio Eindhoven of de provincie Brabant.

Stimuleren en aanjagen van grotere bedrijven en het meer actief betrekken van inwoners bij de Brainportsamenwerking. Ook om te zorgen dat iedereen hiervan profiteert.

Het leveren van een actieve bijdrage aan de doorontwikkeling van de langjarige Brainport Nationale Actieagenda, ook na de huidige kabinetsperiode. En uitvoering geven aan de Regio Deal: samen met Rijk, provincie en lokale partners.

Verdere intensivering van de samenwerking met de G4/Noord- en Zuidvleugel Randstad met als doel het vanzelfsprekend deel uitmaken van het nationale bestuurlijk ecosysteem.

Samenwerking op Europese schaal: voor positionering, belangenbehartiging en aantrekken van investeringsmiddelen.

Invulling geven aan de Global Goals/sustainable development goals (SDG’s) in onze samenwerkingen (regionaal, nationaal en internationaal), mede voortvloeiend uit het in april 2019 met minister Kaag ondertekende SDG-charter.

Opstellen van Nota Participatie en  uitwerken van de uitgangspunten in het gemeentelijk beleid. We zetten ook op vernieuwende manieren van samenwerking met de stad, zoals online participatie, digitalisering en gamification. Samen met  onze kennisinstellingen en creatieve partijen in de stad werken we in een aantal focus gebieden hieraan en zoeken we bovendien naar kansen in andere samenwerkingsverbanden, landelijk en Europees.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44