Begroting 2021

Taakvelden

7.4 Milieubeheer

In 2021 richten we ons vooral op:

Cumulatief beheerste situatie gezonde leefomgeving, door:
- Het uitvoeren van wettelijke VTH taken Wet milieubeheer en Wet bodembescherming, in samenwerking met de ODZOB, conform vastgestelde Regionale Uitvoerings Kaders voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
- Het monitoren van de luchtkwaliteit door middel van het Landelijke Meetnet Lucht van RIVM, het lokale ILM 2.0 en het lokale NO2 (Palmesbuisjes) meetsysteem, de landelijke Monitoringstool (verkeer).
- Het monitoren van de geluidbelasting met het Munisense geluidmeetsysteem in de stad (zie https://opendata.munisense.net/ ).
- Het in samenwerking met omliggende gemeenten, provincie, burgers, de luchthaven realiseren van de meetstrategie geluid rondom de luchthaven (door middel van meten, de werelden van berekenen en beleving, van geluid dichter bij elkaar brengen).
- Het actueel houden van de Regionale Verkeers-Milieu Kaart (RVMK). De RVMK wordt gebruikt voor toetsing van bouwplannen aan gelucht en luchtkwaliteitsnormen.
- Het treffen van voorbereidingen en het inregelen van nieuw instrumentarium voor de Omgevingswet (invoering 1-1-2022), ten aanzien van de Milieu-Gezondheid Risico-indicator (MGRi) in Omgevingsplannen, in de uitwerking van het Toekomstperspectief Eindhoven binnen De Ring, de Bruidsschat, Programmatische aanpak Geluid, Lucht.
- Het actief participeren in de ontwikkeling en besluitvorming van het Basisnet spoor door het Rijk, in samenwerking met de grote gemeenten en provincies aan de Brabantroute en het bedrijfsleven/Chemelot.
- Het beoordelen van het jaarlijkse plaatsingsplan van de gezamenlijke providers voor mogelijke nieuwe antennes en zoekgebieden daarvoor.

Saneren en onderzoeken van te hoog belaste situaties geluid en lucht.

Verbeteren woonsituatie: In samenwerking met de programma's Sport, Verkeer, Gebiedscoördinatie, het SD en GGD werken aan gezondere en meer actieve leefstijlen in de stad. Passend bij de nota Nationaal gezondheidsbeleid 2020-2024 van het Rijk "Gezondheid breed op de agenda". Door projecten te initiëren, bij te dragen aan daarop gerichte initiatieven en projecten van derden.

Taken en projecten op het gebied van duurzaamheid zijn integraal uitgewerkt in paragraaf 3i Duurzaamheid. Deze zijn in dit taakveld niet vermeld om dubbeling te voorkomen.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44