Begroting 2021

7 Volksgezondheid en milieu

Milieu

  Milieu
De omgevingskwaliteit is van invloed op de gezondheid van inwoners. De Ruimtelijk Domein taakvelden RO, Verkeer, Water, Groen, Milieu, en Duurzaamheid zorgen gezamenlijk voor de gezondheidslast van de leefomgeving. Er zijn in de stad majeure samenhangende opgaven tussen de genoemde taakvelden zoals de energietransitie, de beoogde verdichting van de stad (naar 300.000 inwoners in 2040), het klimaatadaptief maken van de stad, het vergroenen van het centrum van de stad en het daarbij verbinden van de drie groene wiggen. Er is daarnaast een directe relatie met gezond kunnen leven, wonen en werken in de stad. De stad verdicht en voor de huidige en beoogde vele duizenden nieuwe inwoners wordt het belang van de openbare ruimte flink groter: als gezamenlijke “groene huiskamer” om actief te bewegen, te verplaatsen (lopen/fietsen), te sporten, spelen, ontmoeten e.d. Het is voor het toenemend aantal inwoners van belang het areaal openbare leefruimte te vergroten en zodanig in te richten dat die verleidt tot gezond gedrag. Een belangrijke sleutel voor de ontwikkeling van de stad en het realiseren van de opgaven is het energieneutraal maken van de stad ten aanzien van wonen, werken en verplaatsen. We willen de binnenstad autoluw en NUL-emissie maken, in lijn met de bereikbaarheidsvisie Eindhoven op weg. Zodanig dat de stad met alternatieve modaliteiten zoals lopen, fietsen en HOV goed bereikbaar blijft. Daarmee kan de hoeveelheid klimaatadaptieve en groene leefruimte significant worden vergroot en verbeterd. Ook dit draagt direct en indirect bij aan de gezondheid van inwoners.

In het kader van milieu zijn ook de thema’s afval en water relevant. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. De kosten daarvan worden via het afvalstoffentarief doorbelast aan de huishoudens. Om van huishoudelijk afval nieuwe grondstoffen te kunnen maken, is het van belang dat deze goed gescheiden worden aangeboden. Goede scheiding maakt dat de materialen als nieuwe grondstoffen brede toepassing kunnen krijgen in nieuwe producten. Dit draagt bij aan duurzame ontwikkeling (beperken CO2, minder grondstoffen onttrekken uit de aarde, nieuwe economie/werkgelegenheid) van de stad en de regioen het beheersbaar houden van de afvalstoffenheffing.
Naast het beperken van afval, stimuleren we de ontwikkeling naar een circulaire samenleving in Eindhoven, door circulair ontwerpen en het uitdagen van de markt via inkoop- en aanbesteding, waarbij overbodige materialen worden ingezet voor nieuwe toepassingen.
Volgens de wetgeving heeft de gemeente drie zorgplichttaken voor water, namelijk de inzameling en transport van stedelijk afvalwater, de zorgplicht voor afvloeiend hemelwater en het (onder voorwaarden) treffen van maatregelen tegen grondwateroverlast in openbaar gemeentelijk gebied.
Onder de naam rioolheffing heft de gemeente een belasting. Het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) is het (technisch en financieel) kader bij de uitvoering van deze watertaken en de basis voor het afleggen van verantwoording. Door invulling te geven aan deze watertaken houden we droge voeten, beschermen we het milieu en leveren we een bijdrage aan een betere leefomgeving.
De fysieke kwaliteit van de leefomgeving wordt in sterke mate bepaald door milieu-emissies (geluid, lucht, straling) van werken, vervoer en wonen. De milieubelasting heeft negatieve impact op de gezondheid van inwoners. De grootste lokale impact wordt veroorzaakt door wegverkeer. In de stad is op een aantal plekken sprake van opeenstapeling van milieu- en gezondheidseffecten. Bij ruimtelijke verdichting moet de bereikbaarheid zo ingepast worden dat de milieu- en gezondheidsbelasting afneemt. We sturen aan op  minder en 'schonere' auto’s, een verandering van het gebruik en ruimtelijk beslag van auto's naar lopen, fietsen en HOV (modal split) en het daarmee maken van meer leefruimte.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44