Begroting 2021

5 Sport, cultuur en recreatie

Cultuur

  Cultuur
Kunst en cultuur, erfgoed, evenementen en design (evenals sport en recreatie) dragen in belangrijke mate bij aan de aantrekkingskracht van Eindhoven voor inwoners, bezoekers, bedrijven en (internationaal) talent om hier te
wonen, te leven, te verblijven of te vestigen. Daarnaast leveren ze in samenhang met andere domeinen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de stad. Ze dragen ook bij aan de eigen kracht van de inwoners,
verbinding en ontmoeting en het imago en vestigingsklimaat van de stad.
We streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen culturele activiteiten bezoeken en waarderen. Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) is daarbij essentieel. Zij geeft uitvoering aan de Cultuurbrief 2021-2024, het beleidskader voor kunst en cultuur. Eindhoven is een creatieve stad, naast culturele professionals kunnen ook de inwoners zelf aan kunstbeoefening doen. We faciliteren het beoefenen van amateurkunst en brengen kinderen en jongeren in contact met kunst en cultuur.

Het Van Abbemuseum is een publieke plek waar kunst de mensen – nu, straks en in al hun verschil – uitdaagt, inspireert en verbindt.Het Van Abbemuseum intensiveert zijn lokale, regionale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden met culturele organisaties, onderwijs, bedrijfsleven, Brainport en diverse burgerinitiatieven. Dit sluit aan met de doelstelling van het museum om zo inclusief mogelijk te werken met en voor deze partijen.  
Eind 2020 wordt het beleidsplan 2021-2024 besproken in de raad.  

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is erfgoed een vast aandachtspunt. Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing willen we behouden en daar waar nodig transformeren voor nieuwe gebruikers. Om de monumentale waarden veilig te stellen wordt voorafgaande aan de transformatie een uitgebreid onderzoek uitgevoerd waarmee rekening is te houden. Daarnaast komen eigenaren van monumenten in aanmerking voor subsidie op (groot)onderhoud. Dit alles om de geschiedenis van Eindhoven zichtbaar te houden in het straatbeeld en in de beleving. Via het Erfgoedhuis laten we bewoners van dichtbij kennismaken met archeologische vondsten, historische voorwerpen en beelden.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44