Begroting 2021

1 Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijke stad en voor economische en sociale ontwikkeling. Een stad moet niet alleen veilig zijn, de inwoners moeten zich ook veilig voelen. Eindhoven moet een stad zijn waarin de mensen die er wonen, werken en verblijven, zich veilig voelen en veilig zijn. Die verantwoordelijkheid dragen we samen met onze partners.

Het succes van de stad en regio zorgt ervoor dat Eindhoven steeds grootstedelijker en internationaler wordt. Dat is positief, maar er zit ook een keerzijde aan. Eindhoven heeft te maken met complexe veiligheidsvraagstukken die horen bij een grote stad. Deze vragen om voortdurende aandacht en inzet.
Eindhoven kent een groeiend aantal grootschalige evenementen en betogingen. Deze moeten in goede banen worden geleid.
In een aantal wijken constateren we oplopende spanningen. Deze hebben onder andere betrekking op geprioriteerde thema’s zoals woonoverlast, polarisatie of ondermijning. Deze problematiek pakken we met onze partners aan in gebieden in de stad waar dit nodig is. Vaak gaat het over de wijken waar al een concentratie van kwetsbaarheid en sociale problematiek aanwezig is.

Het jaar 2021 staat in het teken van het substantieel en structureel verder vergroten van de uitvoeringskracht en slagkracht. Dit doen we onder andere door het intensiveren van de  samenwerking met in- en externe partners. Daarbij betrekken we ook steeds meer de mogelijkheden van (incidentele) externe financieringsvormen. We geven hiermee zoveel mogelijk invulling aan de ambities die in 2018 zijn vastgesteld met het vierjarig Beleidskader Veiligheid. Zoveel mogelijk, omdat de dagelijkse praktijk laat zien dat er een toename is in criminaliteits- en veiligheidsvraagstukken die zich niet laat plannen. Dit vraagt dan om tussentijdse herprioritering (denk aan betogingen, corona).

Ook starten we met de voorbereidingen voor het opstellen van het nieuwe Beleidskader Veiligheid. In dat kader hebben we het voornemen om de looptijd van het huidige beleidskader 2018-2021 te verlengen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Hiervoor volgt nog een separaat voorstel.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44