Begroting 2021

5 Sport, cultuur en recreatie

Sport

  Sport

In 2021 zal er uitvoering worden gegeven aan zowel de herijkte sport- en beweegvisie en het Lokale Sportakkoord. De speerpunten zullen eind 2020 in de nieuwe sportvisie met uw raad worden besproken en vastgelegd. In 2021 worden deze vertaald naar de uitvoering. Hierbij zal aandacht zijn voor het doorzetten van speerpunten als verenigingen en vrijwilligers en van jongs af aan vaardig in bewegen. Ook zal er aandacht zijn voor onder andere het mogelijk maken van beweging op een passende locatie in de stad en het stimuleren van een gezonde en vitale leefstijl. Om uitvoering te geven aan de sportvisie is er tot en met 2023 uitvoeringsbudget opgenomen in de begroting.
We continueren onze aanpak structureel waarin de sportregisseurs het netwerk in de wijken versterken en samenwerkingen met verenigingen stimuleren. Daarbij is in de komende jaren specifieke aandacht voor de initiërende rol vanuit de gemeente. Zichtbaar en dichtbij zijn hierbij kernbegrippen voor sportregisseurs. In aansluiting op de gebiedsgerichte aanpak leidt dit tot meer passend sportaanbod in de wijken en buurten. Daarbij bieden de middelen gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma van de nieuwe sportvisie mogelijkheden om bijvoorbeeld in de verschillende buurten en wijken projecten te ondersteunen die gericht zijn op het verhogen van de sportparticipatie en versterken van de sportinfrastructuur.  De inzet van sportregisseurs is vanuit dit perspectief structureel opgenomen in de begroting.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van taakveld 5.1 sportbeleid en activering. Naast de inzet van sportaccommodaties kiezen we ervoor de openbare ruimte nog beter voor sport en bewegen in te gaan zetten. We zetten in op het versterken van verenigingen. We werken wijkgericht samen en dragen bij aan het bevorderen van een gezonde levensstijl door middel van een integrale aanpak in samenwerking met het sociaal domein. Met sportevenementen en bijbehorende side events, die het TDK profiel van onze stad tonen, geven we sport een podium en dragen we bij aan een dynamische en aantrekkelijke stad om te wonen, te leven, te verblijven of te vestigen.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2020 21:57:31 met de export van 09/22/2020 21:46:44